System Kadrowo Płacowy

Ze względu na, najczęściej, istotnie różne sposoby naliczania płac system ten może być zbudowany z 3 powiązanych baz płacowych:

 • – baza płacowa dla pracowników etatowych
 • – baza płacowa dla pracowników fizycznych.
 • – baza płacowa dla pracowników na umowę zlecenie

Bazy te są powiązane z bazą kadrową , z której pobierane są takie informacje jak;

 • – stawki osobistego zaszeregowania
 • – czas przepracowany oraz rodzaj i ilość absencji ( RCP )

strona2

 

Główne moduły bazy płacowej to :

 • System (tworzenie algorytmów płacowych, generowanie płac)
 • Filtr (funkcja umożliwia definiowanie dowolnego filtru SQL poprzez prosty mechanizm)
 • Dowody (wprowadzanie danych poprzez dowody dniówkowe)
 • RCP (moduł kontroli systemu RCP i pobierania danych do systemu płacowego)
 • ZUS (raporty rozliczeniowe ZUS)
 • L-4 (raporty rozliczeniowe L-4)

System płacowy zawiera moduł tworzenia rodzajów składników płacowych, pozwalając na samodzielne definiowanie algorytmów płacowych przez użytkownika systemu. 

strona3

 

Ten wbudowany – prosty w obsłudze mechanizm programowania umożliwia stosowanie podstawowych funkcji arytmetycznych, logicznych , warunkowych, pętli oraz skoku.
W/w cechy pozwalają na eksploatację modułu zaspokajając potrzeby najbardziej skomplikowanych i rozbudowanych procesów płacowych

Każdą z baz obsługuje szereg funkcji:
1. KARTOTEKA PſACOWA PRACOWNIKA ( funkcja „OSOBA” )
Umożliwia wyświetlenie lub edycję wszystkich rodzajów składników płacowych zadeklarowanych dla danego pracownika. Kluczem wyboru jest podanie numeru stałego pracownika.
strona4
2. RODZAJ SKſADNIKA PſACOWEGO ( funkcja „RODZAJ” )
Umożliwia przeglądanie lub edycję jednego rodzaju składnika płacowego dla żądanej grupy pracowników (a w szczególności wszystkich) .
Funkcja ma wmontowane mechanizmy pozwalające na dokonanie szybkiej symulacji rozbicia środków płacowych ( np. premie ) dysponując określoną kwotą przeznaczoną na ten cel.
strona5
3. KSZTAſT BAZY DANYCH PſACOWYCH
Funkcja służy do zadeklarowania filtru na bazę danych, umożliwiając uzyskanie odpowiedniej ilości i jakości informacji, dla celów edycyjnych, przeglądania i tworzenia zestawień. Ustawione przez użytkownika parametry te są konfigurowane w trakcie inicjacji, nie ma więc konieczności ustawienia ich na nowo.4.WYKAZ SKſADNIKÓW PſACOWYCH
Umożliwia przeglądanie sum składników płacowych, w układzie : składnik, ilość osób u których występuje dany składnik, suma deklaracji, suma wyników. Funkcja ta przeznaczona jest głównie do uzgadniania prawidłowości poszczególnych rodzajów składników.

strona6
5. ZESTAWIENIA
Umożliwia dokonywanie emisji następujących wydruków: paski zarobkowe, lista płac wg. zadeklarowanego rodzaju, zestawienia płac wg. rodzajów, statystyki płacowej wg. rodzajów składników, listy rodzajów wraz z algorytmami naliczeń, wykazu rocznego rodzajami, zeznania podatkowe do Urzędu Skarbowego ( PIT ).
Przykład konfiguratora tworzenia dowolnej listy z danych płacowych
Moduł ten umożliwia również tworzenie i drukowanie zestawień w żądanym układzie przy pomocy generatora. Generator ma wbudowane specjalne mechanizmy kontrolujące poprawność utworzonego wydruku.
Generator wydruków posiada cechy dokumentów seryjnych. W dowolnym tekście wpisywane są pola odwołujące się do baz danych. Możliwe jest wpisywanie danych z głównej kartoteki kadrowej, kartotek pomocniczych oraz z kartotek płacowych (dowolny składnik rodzaju płacowego wraz z możliwością jego przetworzenia modułem programowalnym).
Funkcjonalność generatora wydruków jest tak szeroka że umożliwia także tworzenie zestawień statystycznych w zakresie dowolnej ilości wypłat płacowych dla poszczególnych pracowników jak i całego przedsiębiorstwa.
strona 7
6. TERMINY PſACOWE
Funkcja powoduje wyświetlenie terminów wypłat ostatnich 12 miesięcy, z podaniem informacji o statusie zbioru płacowego. Zablokowanie zbioru wskazuje, że nie można do niego wprowadzić jakichkolwiek zmian – dane płacowe są zablokowane i zabezpieczone.
Funkcja pozwala utworzyć nową datę wypłaty, co spowoduje przepisanie do nowego zbioru wszystkich rodzajów składników płacowych oraz ich algorytmów w ramach zadeklarowanej nowej daty. Następnie funkcja generuje zawartość rodzajów płacowych dla każdego numeru stałego. Inicjowanie nowej daty odbywa się zawsze z danych zawartych w ostatniej dacie. Założenie nowego zbioru płacowego spowoduje, że zbiór płacowy o najwcześniej dacie, (jeśli zostanie przekroczony okres 12 m-cy ), przesunięty zostaje do archiwum.7. OBLICZANIE PſAC
W ramach działania tej funkcji mogą być wykonywane następujące operacje:

 • przeliczanie danych płacowych(z możliwością transmisji grup danych z innych wypłat)
 • tworzenie i aktualizacja algorytmów naliczania płac
 • możliwość zablokowania lub odblokowania danych płacowych zawartych pod konkretną datą
 • transmisja danych z systemu kadrowego ( RCP ) do bazy płacowej
 • automatyczne generowanie stawek osobistego zaszeregowania z modułu kadrowego
 • tworzenie plików wsadowych (dekretów) do systemu finansowo-księgowego
 • nadawanie uprawnień wszystkim użytkownikom systemu.

8. ZUS
Funkcja umożliwia indywidualne lub hurtowe tworzenie danych wsadowych do „Programu Płatnika” wykorzystując mechanizm KEDU takich jak :

 • ZUA, ZZA, ZCNA, ZCZA,
 • RCA, RSA, RZA, RGA, RNA, NFZ, RMUA
 • L-4

strona8

 

Wymienione moduły wyposażone są w mechanizmy kontrolujące poprawność wprowadzonych danych, ich łatwą korektę oraz szereg wykazów kontrolnych i zbiorczych, stanowiących dodatkowe zabezpieczenia systemu i komfort obsługi .
Systemy  K-P generują dane o płatnościach zgodne ze standardami systemów bankowości elektronicznej ELIKSIR (Multi Cash, Home Cash oraz wiele innych).

 

Menu