System wentylacyjny AERO

Ogólne zasady zarządzania siecią wentylacyjną wyrobisk górniczych

Najważniejszym warunkiem bezpiecznej pracy zakładu górniczego jest prawidłowo działająca sieć przewietrzania wyrobisk górniczych, gwarantująca odpowiednią atmosferę do oddychania oraz skuteczną wymianę powietrza w wyrobiskach i odprowadzenie niebezpiecznych gazów (CO, CO2, CH4 itp.)
Inżynier wentylacji i podległe mu służby muszą zagwarantować przy pomocy wszelkich dostępnych środków technicznych i organizacyjnych niezawodność i bezpieczeństwo przy pracy sieci wentylacyjnej.
Wysokie kwalifikacje osób dozoru, jego doświadczenie i zasób wiedzy, dogłębna znajomość zjawisk i procesów wentylacyjnych ich poprawna ocena to podstawa dobrej organizacji działu Wentylacji.Pod pojęciem zjawisk i procesów wentylacyjnych w wyrobiskach górniczych kryje się szereg zagadnień związanych z przepływem powietrza przez sieć wentylacyjną kopalni.
Dla służb wentylacyjnych zakładu górniczego istotne są te z nich, które decydują o możliwościach sieci a także o zmianach rozpływu powietrza w sytuacjach awaryjnych.
Procesy wentylacyjne w wyrobiskach górniczych obejmują często całe rejony lub poziomy kopalni i są efektem ciągłych zmian struktury sieci, takich jak drążenie nowych wyrobisk oraz likwidacja wyrobisk wyeksploatowanych.
Przy takim założeniu, utrzymanie stałej kontroli nad siecią wentylacyjną wymaga systematycznego wykonywania pomiarów przepływu powietrza zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Bieżąca aktualizacja dokumentacji sieci wentylacyjnej oraz analiza wyników jest głównym obowiązkiem służb wentylacyjnych.Z poprawnym zarządzaniem siecią wiążą się kryteria doboru parametrów wentylacyjnych. Wynikają one z aktów prawnych i normatywów obowiązujących w zakładach górniczych, takich jak:
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach górniczych, „Szczegółowe przepisy….” oraz szereg norm, wytycznych i zarządzeń OUG, WUG, CLG.Sieć wentylacyjna kopalni jest bardzo złożonym układem bocznic (wyrobisk poziomych, pionowych i pochyłych) oraz węzłów o ustalonym w danej chwili rozpływie powietrza.
Każda zmiana struktury sieci, nawet w obrębie jednego wyrobiska prowadzi  z  reguły do zmian rozpływów w dużej części sieci.
W przypadku zmian wynikłych z postępów eksploatacyjnych, kontrola takiej sieci jest zadaniem stosunkowo prostym i polega na bieżących pomiarach przepływu i porównaniu z wymaganymi wielkościami. Problem zaczyna się w momencie, kiedy zachodzi potrzeba bardziej radykalnej ingerencji w strukturę sieci, np. przez wprowadzenie nowego wyrobiska, zmianę sposobu wentylacji całego regionu, czy zabudowanie nowego wentylatora głównego lub włączenie do sieci nowego szybu wentylacyjnego.Każdorazowo przed wprowadzeniem takich zmian w sieci wentylacyjnej należy rozważyć, jak te zmiany wpłyną na rozpływy powietrza nie tylko w sąsiednich bocznicach ale w całym regionie wentylacyjnym, czy nie zakłóci to równowagi sieci i nie wpłynie na jakość przewietrzania.W dotychczasowej praktyce przeprowadzenie zmian i regulacji sieci miało charakter intuicyjny i było efektem rozważań opartych o znajomość aerologii górniczej i doświadczeń służb wentylacyjnych nabytych w czasie długoletniej praktyki.
Takie intuicyjny orzekanie stanu wentylacji przy rozbudowanych sieciach wentylacyjnych wiąże się nieuchronnie z ryzykiem pomyłki, angażowaniem ekip do mozolnej regulacji sieci, a w przypadkach awaryjnych zagraża bezpieczeństwu zatrudnionych pod ziemią ludzi.
Rozwiązaniem nowoczesnym jest wprowadzenie sieci do modelu matematycznego i przeprowadzenie dowolnej ilości symulacji przewidywanych zmian w strukturze wentylacyjnej.
Metoda ta jest znana i wykorzystywana od wieli lat; obliczenia są przeprowadzane w ośrodkach obliczeniowych i pozwalają na wybór optymalnego wariantu pracy sieci wentylacyjnych, ale w tej formie zostały uznane jako niedoskonałe pod względem organizacyjnym.Rozwój technik komputerowych m.in. komputerów osobistych oraz nowoczesnych programów dało optymalne rozwiązanie problemu obliczeń i analizy danych wentylacyjnych.Takim rozwiązaniem jest wyposażenie służb wentylacyjnych kopalni w komputer osobisty oraz oprogramowanie pozwalające na przeprowadzenie obliczeń istniejącego stanu sieci, modelowanie zmian i dokumentacja parametrów sieci. Wszelkie obliczania są wykonywane na miejscu i mogą być na bieżąco aktualizowane i analizowane.Proponujemy Państwu do eksploatacji nowoczesny program wentylacyjny wykorzystujący najnowocześniejsze narzędzie do obsługi grafiki wektorowej jakim jest pakiet AUTO-CAD pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego WINDOWS i współpracujący z systemem dyspozytorskim ZEFIR.

Najnowsza wersja systemu AERO2020D umożliwia pracę w środowisku graficznym BricsCAD który jest doskonałą i o wiele tańszą alternatywą dla pakietu AutoCAD-a

Życzymy przyjemnej pracy z systemem AERO
Autorzy

Menu